ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • On-line ποιοτικός έλεγχος με την χρήση φωτονικών αισθητήρων και διατάξεων.
 • Αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση (digitization) της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την ευέλικτη παραγωγή, την «έξυπνη» επισκευή του προϊόντος (product repair) και την «έξυπνη» συντήρηση συστήματος/μηχανής (smart maintenance).
 • Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με την χρήση εναλλακτικών πηγών laser.
 • Εφαρμογή νέας μεθοδολογίας για την συγκόλληση laser για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης παραγωγής (higher throughput production).

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας συγκολλημένους με laser για θέρμανση/ψύξη χώρων (εφαρμογή του European Patent EP1550834).
 • Συγκόλληση laser γυαλιού με μέταλλο και εφαρμογή σε διάφορες περιοχές όπως για:
  1. την βελτίωση της απόδοσης και του χρόνου λειτουργίας ηλιακών σωλήνων κενού.
  2. την ανάπτυξη επίπεδων θερμικών συλλεκτών κενού
 • την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών στοιχείων προσόψεων κτιρίων
 • Ανάπτυξη φωτονικού αισθητήρα θερμοκρασίας/πίεσης για «έξυπνα» θερμικά ηλιακά συστήματα.
 • Ανάπτυξη υβριδικού φωτοβολταϊκού/θερμικού ηλιακού συλλέκτη (PVT solar collector), για ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.
 • Ανάπτυξη προκατασκευασμένων ηλιακών-αρχιτεκτονικών στοιχείων προσόψεων (solar-architectural façade elements) για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση συγκολλημένων με laser στοιχείων για ψύξη/θέρμανση χώρων και χρήση στην κατασκευή κτιρίων.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για ηλιακή ψύξη/θέρμανση.
 • Ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών ρευστών με χρήση νανοτεχνολογίας, για την καλύτερη και πιο αποδοτική μεταφορά θερμότητας σε εναλλάκτες θερμότητας (ηλιακούς θερμικούς απορροφητές, εναλλάκτες ψύξης/θέρμανσης χώρων).
 • Ανάπτυξη και κατασκευή έξυπνων ολοκληρωμένων διατάξεων για την «ψηφιοποίηση» ηλιακών θερμοσιφώνων. Απομακρυσμένος έλεγχος και διαχείριση, συλλογή δεδομένων λειτουργίας, έξυπνη μέτρηση.

Τα παραπάνω ενδιαφέροντα της εταιρίας για έρευνα και καινοτομία, τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, δίνουν το πλαίσιο τόσο για συνεργασία με άλλους φορείς (εταιρίες και παρόχους τεχνολογίας)  όσο και για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο