ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλος Πράξης: GSS, Green Sustainable Societies: Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

 Ακρωνύμιο Πράξης: ZERO Energy Cluster

 Περιγραφή Πράξης: Ο ΣΣΚ ZERO Energy Cluster «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης», με φορέα αρωγό το ΚΑΠΕ, αρχικά μέλη 14 καινοτόμες, δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου και επιστημονική υποστήριξη από ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς, σκοπό έχει να υποστηρίζει διαρκώς και εμπράκτως την έρευνα και τον σχεδιασμό κατάλληλων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται επιτυχημένα στους τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) για την υποστήριξη υποδομών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Αντικείμενο του έργου είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός κατάλληλων επιχειρησιακών σχεδίων που θα οδηγήσουν στην έμπρακτη και χειροπιαστή ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή προϊόντων / υπηρεσιών από διακεκριμένες συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται επιτυχημένα και με διακρίσεις στους τομείς ΑΠΕ και ΕΞΕ και θα συνεργαστούν μεταξύ τους με την αρωγή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) – που θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως Φορέας Αρωγός του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ) για υποστήριξη υποδομών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Το ZERO Energy Cluster περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσουν συνέργειες και συνεργατικά προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕ. Ειδικότερα, οι 14 συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναπτύσσουν συνεργατικά σχήματα στις 5 παρακάτω Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

ΕΕ1: Πλαίσια Ανάπτυξης και Κεφαλαιοποίησης Τεχνολογιών ΑΠΕ-ΕΞΕ σε Υποδομές

Αναπτύσσονται συνεργατικές δραστηριότητες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηριακών υποδομών σε σχέση με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το «κύμα ανακαινίσεων» και προσεγγίσεις που συνεισφέρουν στην μετατροπή υποδομών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

ΕΕ2: Σύγχρονη Χρήση ΑΠΕ για την Θέρμανση / Ψύξη / ΖΝΧ και Διαδικτυακές Εφαρμογές Συνεργασίας

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεγαλύτερων και αποδοτικότερων ηλιακών συλλεκτών, πράσινη δεξαμενή αποθήκευσης θερμότητας με δυνατότητα ταυτόχρονης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, προϊόντων που θα δώσουν νέες λύσεις για την αποθήκευση της θερμικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, ώστε να είναι δυνατή η αύξηση της αποδοτικότητας των υποδομών.

ΕΕ3: Διαχείριση ενέργειας

Αναπτύσσονται συνεργατικές δραστηριότητες για υποδομές με συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας με την υποστήριξη τεχνολογιών αποθήκευσης υδρογόνου, για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπου το υδρογόνο μέσω των κυψελών καυσίμου θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την χρήση της όταν αυτή απαιτείται.

ΕΕ4: Συνεργατικές Καινοτόμες Δράσεις για την Αποθήκευση Ενέργειας, τις Αντλίες Θερμότητας και την Ηλεκτροκίνηση

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου καινοτόμου σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ΑΠΕ, το οποίο θα ενσωματώνει σύστημα αποθήκευσης και ειδικό λογισμικό βελτιστοποίησης, με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους και της δυναμικής του συστήματος φόρτισης σε συνεργασία με το δίκτυο. Η συνεργασία των συμμετεχόντων επιχειρήσεων θα διερευνηθεί και για την ανάπτυξη πρότυπης υδρόψυκτης 4-σωλήνιας Αντλίας Θερμότητας (Α/Θ) καθώς και την λειτουργία πρότυπης μονάδας θερμικής αποθήκευσης Phase Change Materials.

ΕΕ5: Καινοτόμα Βιοκαύσιμα – Βιοενέργεια σε Σύγχρονες Υποδομές

Περιλαμβάνει την καινοτόμο εκμετάλλευση του βιοαερίου και σε συνδυασμό με σύγχρονο σύστημα αποθήκευσης τεχνολογίας υδρογόνου. Με βάση τα αποτελέσματα λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής, θα επιδιωχθεί η σταδιακή προώθηση του νέου προϊόντος και η κεφαλαιοποίηση των νέων δεδομένων στη βιοενέργεια στο σύνολο της ελληνικής ενεργειακής αγοράς.

Προϋπολογισμός  Έργου: 2.395.728,19 €

Διάρκεια υλοποίησης του έργου:18 μήνες

Φορέας Αρωγός:

cres.gr

Συντονιστής Υλοποίησης:

renel.gr

Φορείς Υλοποίησης:

primelasertech.gr enteka.gr orizon-ate.gr mese.gr

sammler.gr  cosmosolar.com  druckfarben.gr helleniqenergy.gr heron-engineering.gr kinno.eu calda.gr thermossol.com vilabs.eu

Πηγή Χρηματοδότησης:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» στον Θεματικό Τομέα «ΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0365783).